Blanc du Blanc

Blanc du Blanc

SLAB | Granite | 3cm